Zaz ZAPOROZHETS (966_, 968_) 1967-1994 0.9 20kW Varaosat

Valitse ZAPOROZHETS (966_, 968_) 1967-1994 0.9 20kW vuosikausi: